ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,077  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,617,368,250.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,302,905,857.95 บาท

 กำไรสุทธิ  

 19,505,238.57 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,446,493,291.52 บาท

 เงินฝาก  

1,485,225,628.73 บาท