ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2563

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,769  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,622,238,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,323,580,336.90 บาท

 กำไรสุทธิ  

 17,237,560.26 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,429,528,310.94 บาท

 เงินฝาก  

1,466,031,127.17 บาท