ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,374  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,343,552,160.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,009,640,382.14 บาท

 กำไรสุทธิ  

 17,911,154.83 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,404,580,853.89 บาท

 เงินฝาก  

630,775,529.37 บาท