ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,346  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,368,610,370.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,108,077,181.72 บาท

 กำไรสุทธิ  

 52,179,506.07 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,450,699,246.47 บาท

 เงินฝาก  

602,281,485.97 บาท