ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,267  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,446,723,770.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,259,858,253.35 บาท

 กำไรสุทธิ  

56,458,992.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,545,786,430.67 บาท

 เงินฝาก  

699,009,168.21 บาท