ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,135  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,491,148,470.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,310,635,688.24 บาท

 กำไรสุทธิ  

 55,895,308.22 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,586,666,263.34 บาท

 เงินฝาก  

818,652,009.55 บาท