ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,125  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,535,583,410.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,853,642,155.80 บาท

 กำไรสุทธิ  

 59,307,543.01 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,425,389,684.63 บาท

 เงินฝาก  

1,056,173,884.81 บาท