ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,110  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,584,007,140.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,125,643,492.12 บาท

 กำไรสุทธิ  

 62,699,196.30 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,476,105,240.08 บาท

 เงินฝาก  

1,265,315,873.65 บาท