ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,072  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,618,969,200.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,488,978,043.88 บาท

 กำไรสุทธิ  

 65,432,102.40 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,296,356,125.22 บาท

 เงินฝาก  

1,349,454,081.29 บาท