ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,979  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,610,336,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,442,815,435.31 บาท

 กำไรสุทธิ  

 65,168,277.21 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,292,071,676.84 บาท

 เงินฝาก  

1,163,777,322.98 บาท