ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,409  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,287,682,480.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,938,964,976.14 บาท

 กำไรสุทธิ  

 48,653,860.53 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,376,107,553.26 บาท

 เงินฝาก  

 724,631,489.03 บาท