ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด

ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาอย่างพร้อมเพรียงกัน สหกรณ์ฯ ขอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ดังนี้.-

มาแล้ว………….มาแล้วจ้า

เปิดโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

ในวงเงิน 250,000.- บาท

เริ่มต้นแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563

โดยใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ระยะเวลาการชำระไม่เกิน  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

  

 

      กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์