ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  “เกี่ยวกับสหกรณ์”

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานด้วยกัน หมายถึงผนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับ การทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้น  ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทำงานนั้น ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน

จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์

**มาแล้ว…………อย่าช้า**

เปิดโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

ในวงเงิน 250,000.- บาท เริ่มต้นแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563  โดยใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ระยะเวลาการชำระไม่เกิน  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี

 

เงินกู้รถยนต์มือสอง

สหกรณ์  กำหนดเงินกู้รถยนต์มือสอง วงเงินไม่เกิน  1,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 5.75 % ต่อปี   หลักเกณฑ์ดังนี้.-

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

สหกรณ์  กำหนดเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้.-

สหกรณ์จ่ายสวัสดิการวันเกิด

ให้สามาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกเกิน  1 ปีขึ้นไป (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) คนละ 200.- บาท/ต่อไป  จ่ายให้วันที่ 25 ของทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นลำดับที่1  เข้าบัญชีฝากธนาคารกรุงไทยลำดับที่2  ซึ่งเป็นบัญชีเงินเดือน โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นลำดับที่ 3 และกรณีไม่มีบัญชีเงินฝากจ่ายเป็นเงินสดลำดับที่ 4

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

  

 

    

   กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์