ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่3 วันที่ 3 เมษายน 2563

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 คน   มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง เพื่อให้กิจการสหกรณ์ดำเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง คณะกรรมการดำเนินการควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลธุรกิจแทน และผู้จัดการอาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสำคัญ

 

สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ COVID -19

โดยเปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 ดังนี้.-

1. เปิดให้สมาชิกขอผ่อนผัน พักชำระเงินต้นของเงินกู้ได้ 1 สัญญา ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนดอกเบี้ยชำระเช่นเดิม

2. เปิดให้ขอผ่อนผันเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือนลดได้ต่ำสุดเหลือเดือนละ 100.- บาท ยกเว้น ผู้กู้ที่มีสัญญาเงินกู้พิเศษและถูกบังคับส่งค่าหุ้นไม่สามารถยื่นขอลดหุ้นได้ เนื่องจากเป็น เงื่อนไขของหุ้นดุลหนี้ เมื่อครบเกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อห้องชุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้.-

 

**มาแล้ว…………อย่าช้า**

เปิดโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)  

ในวงเงิน 250,000.- บาท เริ่มต้นแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563  โดยใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ระยะเวลาการชำระไม่เกิน  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี

 

สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา คุณสมบัติสมาชิกกลุ่มไลน์ครอบครัวสหกรณ์ยาสูบดังนี้.-

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒  

    กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์