ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5

การลงทุนของสหกรณ์

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สหกรณ์ออมทรัยพ์พนักงานยาสูบ จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า

สหกรณ์ ฯ ไม่ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนหรือหุ้นกู้ใด ๆ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใดจึงขอให้สมาชิกอย่าได้วิตกกังวล

หุ้นหรือตราสารทางการเงิน

หุ้น หรือ Stock เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถึอ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น

” เจ้าของกิจการ ” ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ขอกิจการ

รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งอยู่กับผลกำไรและข้อตกลงของกิจการนั้น ๆ

อย่าช้า…………….เวลาไม่คอยใคร

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดโครงการบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอมในวงเงิน 250,000.- บาท

รู้ยัง…..รู้ยัง……?

สหกรณ์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักงานคลองเตย ไปประจำอยู่ที่สำนักงานสหกรณ์โรจนะ เพื่อให้บริการและอำนวนความสะดวกแก่สมาชิก ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวัน ตามวันและเวลาทำการสำนักงาน   สหกรณ์โรจนะ โทร. 89170

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

 

     กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์