ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่7 (9 กรกฎาคม 2563)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 7

เปิดรับสมัครยื่นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ประเภททุนเรียนดี

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2)  – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        – ระดับชั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

ประเภททุนสงเคราห์

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น          – ระดับชั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ ไม่เกิน 1 ทุน มีเงินได้ราย   เดือนไม่เกิน 25,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  –  30 กันยายน 2563

 

ยังเปิดอยู่……………….นะจ๊ะ

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดโครงการบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอมในวงเงิน 250,000.- บาท

เปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19

สหกรณ์ฯ เปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องถานการณ์ COVID-19 วงเงินกู้ไม่เกิน 40,000.- บาท

อัตรดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี (ผ่อนผันอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

โดยใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ไม่ตรวจสอบสิทธิค้ำประกัน ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 4 ปี (ไม่เกินเกษียณอายุ)

เกณฑ์เงินเหลือเงินติดบิลรายเดือน 1,000.- บาท รายวัน/รายชั่วโมง 500.- บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2563

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สสอร. และ  สส.ชสอ.

ประกาศรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2563  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

  

   กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์