ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 2 มกราคม 2563

 

**  เปิดรับสมัคร  สมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37  ในวันที่ 6 – 10  มกราคม 2563 ปีนี้เลือกกรรมการโดยวิธีลับ จำนวน 7 คน

**  สหกรณ์ออมพรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ  เต้นท์ประชุมใหญ่ข้างอาคารอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน) การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 11  กุมภาพันธ์  2563

**  ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์  สสอร. และ สส.ชสอ.  ประกาศรับสมัครสมาชิก  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2563

**  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562

**  สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุและผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

  

 

     กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์