มติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4

การดำเนินงานของสหกรณ์

สหกรณ์ ดำเนินกิจการภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทั้งปวง แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับสหกรณ์และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้.-

– ดำเนินธุรกิจการผลิต การค้า การบริการและอุตสากรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

– รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบสหกรณ์

– จัดให้ได้มาหรือจำหน่าย ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิในทรัพย์สินโดยหลักแห่งนิติกรรมและสัญญา

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่าซื้อ รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

– ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์

– ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

– ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

– ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น

– ดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่มา…กรมส่งเสริมสหกรณ์

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา

ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสถานะการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

อีกทั้งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินแก่สมาชิก  จึงมีมติดังนี้.-

ปรับลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนจากเดิมสูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000.- บาท

เปลี่ยนเป็นไม่เกินเดือนละ 5,000.- บาท  ทั้งนี้ ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  –  31  ธันวาคม  2563

** ใกล้หมดเขตแล้ว…..อย่าช้านะจ๊ะ**

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

     กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์