หนังสือจากประธานกรรมการเรื่อง การขอพักผ่อนชำระหนี้เงินต้น(ชำระแต่ดอกเบี้ย)