ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2563

 

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,728  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,619,114,330.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,303,592,021.12 บาท

 กำไรสุทธิ  

 41,671,035.30 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,468,037,706.22 บาท

 เงินฝาก  

1,492,339,520.91 บาท