ผลการดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2563

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2563

 

จำนวนสมาชิก

 

3,714 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,626,785,680.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,290,455,056.49 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

70,069,308.02 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,480,407,395.87 บาท

 

เงินฝาก

 

1,499,126,059.56 บาท