มอบทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

 

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒-๔)  ทุนละ ๑,๐๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖)  ทุนละ ๑,๒๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  ทุนละ ๑,๕๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ทุนละ ๑,๘๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนละ ๑,๘๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา อุดมศึกษาปริญญาตรี  ทุนละ ๒,๕๐๐.- บาท****

****ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนสงเคราะห์ศึกษา   ทุนละ 600.- บาท****