ขอเรียนเชิญเสนองานจ้างการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564

ด้วยสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปี ๒๕๖๓  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด  จะหมดสัญญาลงในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  สหกรณ์ฯ  จึงได้เสนองานจ้างการบริการบำรุงรักษาฯ   สำหรับปี ๒๕๖๔  ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓    และจะทำการเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติและราคา  ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓   หากมีบริษัทฯ ใดสนใจให้ส่งรายละเอียดมาตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น   โดย ส่งมาที่ Email : tobaccosaving@yahoo.com  หรือส่ง Fax. มาที่ 02-252-1741  ฝ่ายสารสนเทศฯ

ตามรายละเอียดแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเสนองานจ้างบริการบำรุงรักษาฯ ปี 2564  หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเสนองานจ้างบริการบำรุงรักษาฯ ปี 2564  หน้าที่ 2