ผลการดำเนินการ ณ 30 พฤศจิกายน 2563

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2563

 

จำนวนสมาชิก

 

3,704 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,641,743,950.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,268,361,335.27 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

86,307,166.47 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,599,299,680.20 บาท

 

เงินฝาก

 

1,541,281,890.17 บาท