ผลการดำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2563

 

ผลการดำเนินงาน
ณ 31 ตุลาคม 2563

 

จำนวนสมาชิก

 

3,708 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,636,742,830.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,259,163,365.47 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

78,434,529.34 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,507,370,379.23 บาท

 

เงินฝาก

 

1,534,788,064.48 บาท