ผลการดำเนินการ ณ 31 ธันวาคม 2563

 

ผลการดำเนินงาน
ณ 31  ธันวาคม  2563

 

จำนวนสมาชิก

 

3,705 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,645,750,840.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,282,288,765.95 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

89,293,850.32 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,626,582,844.52 บาท

 

เงินฝาก

 

1,574,147,555.99 บาท