ผลการดำเนินการ ณ 31 มกราคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ 31 มกราคม 2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,694 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,642,182,930.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,274,343,712.82 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

6,690,140.24 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,640,308,664.19 บาท

 

เงินฝาก

 

1,584,067,316.86 บาท