ผลการดำเนินการ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์ 2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,679 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,641,172,700.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,260,597,384.66 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

12,519,329.74 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,516,069,121.19 บาท

 

เงินฝาก

 

1,597,940,935.97 บาท