ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ 30  เมษายน  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,651 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,637,131,690.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,234,672,035.02 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

23,190,320.79 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,535,649,515.34 บาท

 

เงินฝาก

 

1,608,530,611.06 บาท