ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ 31  พฤษภาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,635 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,631,781,060.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,226,734,006.50 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

30,250,734.75 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,549,182,768.25 บาท

 

เงินฝาก

 

1,615,976,395.61 บาท