ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,624 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,630,257,500.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,218,063,762.13 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

38,049,891.94 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,562,104,659.61 บาท

 

เงินฝาก

 

1,638,013,694.42 บาท