ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฏาคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฏาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,614 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,630,309,850.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,210,637,006.57 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

45,952,778.62 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,584,277,477.76 บาท

 

เงินฝาก

 

1,648,276,871.65 บาท