ผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,605 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,632,785,030.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,205,282,820.46 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

59,451,392.64 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,612,045,102.40 บาท

 

เงินฝาก

 

1,659,165,510.02 บาท