ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,594 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,635,973,610.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,196,874,565.80 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

65,864,574.36 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,632,989,965.68 บาท

 

เงินฝาก

 

1,666,363,171.25 บาท