ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,587 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,651,855,390.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,149,421,827.61 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

72,717,351.82 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,715,650,121.81 บาท

 

เงินฝาก

 

1,722,599,179.99 บาท