ผลการดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,584 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,656,268,600.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,157,596,190.68 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

79,797,326.94 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,749,333,812.79 บาท

 

เงินฝาก

 

1,743,237,949.17 บาท