ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,583 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,662,057,740.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,169,289,050.97 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

83,570,625.59 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,781,818,654.18 บาท

 

เงินฝาก

 

1,774,847,973.19 บาท