ผลการดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,544 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,650,690,350.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,148,736,442.11 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

9,653,567.19 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,721,969,512.88 บาท

 

เงินฝาก

 

1,790,407,652.01 บาท