ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,526 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,646,551,050.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,118,277,167.00 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

16,125,123.17 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,733,797,775.22 บาท

 

เงินฝาก

 

1,796,980,139.82 บาท