ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,514 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,647,040,080.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,115,161,197.05 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

31,715,249.10 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,744,462,229.82 บาท

 

เงินฝาก

 

1,803,038,282.41 บาท