ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,507 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,649,116,760.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,113,651,759.98 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

30,925,613.06 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,762,973,956.32 บาท

 

เงินฝาก

 

1,801,412,345.91 บาท