ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,503 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,651,577,720.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,116,323,742.79 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

47,020,408.37 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,768,430,495.25 บาท

 

เงินฝาก

 

1,805,158,412.24 บาท