ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,499 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,654,883,870.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,113,120,725.07 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

54,353,959.11 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,780,422,517.02 บาท

 

เงินฝาก

 

1,803,240,031.75 บาท