ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,487 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,659,936,570.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,114,794,750.26 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

75,419,694.84บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,822,663,980.80 บาท

 

เงินฝาก

 

1,811,833,567.94 บาท