ผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,495 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,658,009,690.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,114,242,026.76 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

68,640,372.16 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,811,872,834.79 บาท

 

เงินฝาก

 

1,810,433,183.85 บาท