ผลการดำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,487 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,675,008,320.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,056,674,289.73 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

89,650,626.92บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,960,259,257.65 บาท

 

เงินฝาก

 

1,880,633,109.75 บาท