ผลการดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,488 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,679,951,640.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,061,750,485.16 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

96,310,366.11บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,946,692,501.54 บาท

 

เงินฝาก

 

1,889,092,596.30 บาท