ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม
  2565

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,490 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,683,371,730.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,067,138,353.13 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

100,500,828.36บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,937,269,930.38 บาท

 

เงินฝาก

 

1,916,570,905.33 บาท