ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,468 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,669,542,150.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,071,655,867.15 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

6,509,522.40 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,929,427,566.05 บาท

 

เงินฝาก

 

1,914,575,991.31 บาท