ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,428 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,667,417,350.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,026,864,309.11 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

27,319,042.23 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,943,677,298.17 บาท

 

เงินฝาก

 

1,951,760,503.73 บาท